Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
Nemokama linija 8 800 50005 (I-V 9:00-18:00)
PIRKTI INTERNETU
Titulinis Apie mus Kandidatų asmens duomenų tvarkymo politika

Kandidatų asmens duomenų tvarkymo politika

I. Bendroji informacija

Šioje kandidatų asmens duomenų tvarkymo politikoje (toliau – Politika) pateikiame informaciją apie tai, kaip duomenų valdytojas tvarko Jūsų (toliau – Jūs arba Kandidatas) asmens duomenis, pateikiamus pretenduojant į siūlomas darbo ir (ar) profesinės arba savanoriškos praktikos vietas (toliau – darbo vietos, o profesinei arba savanoriškai praktikai toliau tekste įvardinti naudojamas terminas darbas).

Jūsų asmens duomenų valdytojas (toliau kiekvienas atskirai – Bendrovė), priklausomai nuo pasirinktos darbo srities, į kurią kandidatuojate, yra:

1. UAB EUROVAISTINĖ, juridinio asmens kodas 124446859, reg. buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas eurovaistine@eurovaistine.lt, tel. Nr.: +370 5 204 2004 (kai kandidatuojate į vaistinės darbuotojo, regiono vadovo, farmacinės veiklos, verslo vystymo projektų vadovo pozicijas); arba

2. EVRC, UAB, juridinio asmens kodas 302563598, reg. buveinės adresas Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas: evrc@evrc.lt, tel. Nr.: +370 5 204 2120 (kai kandidatuojate į administracijos darbuotojo poziciją); arba

3. EVD, UAB, juridinio asmens kodas 302465727, reg. buveinės adresas: V. A. Graičiūno g. 2A, Vilnius, Lietuvos Respublika, el. pašto adresas: evd@evd.lt, tel. Nr.: +370 5 204 2239 (kai kandidatuojate į sandėlio-logistikos darbuotojo poziciją).

Už asmens duomenų apsaugą Bendrovėse atsakingo asmens (duomenų apsaugos pareigūno) kontaktiniai duomenys: el. pašto adresas: dpo@ev.lt, pašto korespondencijos adresas: Ozo g. 25, Vilnius, Lietuvos Respublika (laišką adresuokite taip: Duomenų apsaugos pareigūnui). Nurodytu kontaktu galite kreiptis bet kokiais su Jūsų asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, taip pat pateikti Politikos VI skyriuje numatytus prašymus dėl Jūsų teisių įgyvendinimo.

II. Kokius Jūsų asmens duomenys tvarkome?

Informuojame, kad Bendrovė tvarko (tvarkys) tokius Jūsų asmens duomenis (toliau – Asmens duomenys): vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, el. pašto adresas, telefono numeris, informacija apie darbo patirtį arba praktiką (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės, pasiekimai), informacija apie išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas, kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ar kitame dokumente. Be to, Bendrovė taip pat gali tvarkyti kitus Jūsų pateiktus duomenis, kuriuos nurodysite darbo pokalbio metu, bei išvadas ir vertinimus, kuriuos darbo pokalbio metu susidarys kandidatų atrankoje dalyvaujantys Bendrovės darbuotojai.

III. Kokiais tikslais, kokiu pagrindu ir kokį terminą tvarkysime Jūsų Asmens duomenis?

1. Kandidatų atrankos vykdymo tikslais, siekiant įvertinti Jūsų tinkamumą Bendrovės siūlomai darbo vietai.

Šiuo tikslu Bendrovė Jūsų Asmens duomenis (priklausomai nuo Jūsų pateiktos informacijos apimties, tvarkomų Asmens duomenų kategorijos ir kiekis gali skirtis) tvarko (tvarkys) siekiant įvertinti Jūsų kvalifikacijos, kompetencijos, profesinės (darbinės) patirties, asmeninių, dalykinių savybių tinkamumą Bendrovės siūlomai darbo vietai.

Asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas). Jūsų sutikimas bus laikomas duotu, kai minėtus Asmens duomenis bet kokia forma, įskaitant Bendrovės interneto tinklalapio „karjera“ polapyje užpildant anketą arba pateikiant savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateiksite Bendrovei arba perduosite juos personalo atrankos paslaugas teikiančioms bendrovėms. Paaiškiname, kad sutikimas ir Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau negavus Jūsų sutikimo arba Jums jį atšaukus bei nepateikus Asmens duomenų, Bendrovė negalės vertinti Jūsų kandidatūros į Bendrovės siūlomą darbo vietą, taip pat pasiūlyti Jums užimti darbo vietos.

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi ne ilgiau kaip 6 (šešis) mėnesius nuo sėkmingos atrankos į ieškomą darbo vietą pabaigos, nebent Jūs pasinaudotumėte savo teise atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Pasibaigus nurodytam terminui, Jūsų asmens duomenys bus saugiai ir negrįžtamai sunaikinami, nebent Bendrovė turėtų atskirą teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindą, suteikiantį teisę tvarkyti Jūsų duomenis ilgesnį terminą.

2. Kandidatų duomenų bazės formavimo bei administravimo tikslais, siekiant susisiekti ir pasiūlyti kandidatams, Bendrovės manymu, kandidato kompetencijas ir galimybes atitinkančias darbo vietas.

Šiuo tikslu Bendrovė Jūsų Asmens duomenis (priklausomai nuo Jūsų pateiktos informacijos apimties, tvarkomų Asmens duomenų kategorijos ir kiekis gali skirtis) tvarko (tvarkys) siekiant iš kandidatų duomenų bazės atrinkti, Bendrovės požiūriu, tinkamą kvalifikaciją, kompetenciją, profesinę (darbinę) patirtį, asmenines, dalykines savybes turinčius kandidatus ir pasiūlyti jiems darbo vietą.

Asmens duomenys yra (bus) tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas). Jūsų sutikimas bus laikomas duotu, kai minėtus Asmens duomenis bet kokia forma, įskaitant Bendrovės interneto tinklalapio „karjera“ polapyje užpildant anketą arba pateikiant savo gyvenimo aprašymą, Jūs pateiksite Bendrovei. Paaiškiname, kad sutikimas ir Asmens duomenų pateikimas nėra privalomas, tačiau negavus Jūsų sutikimo arba Jums jį atšaukus bei nepateikus Asmens duomenų, Bendrovė negalės iš kandidatų duomenų bazės atrinkti Jūsų ir vertinti Jūsų kandidatūros, taip pat pasiūlyti Jums užimti darbo vietos.

Aukščiau nurodyti Jūsų Asmens duomenys atskiro Jūsų duoto sutikimo pagrindu (BDAR 6 straipsnio 1 dalies (a) punktas) bus tvarkomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens duomenų gavimo dienos, nebent Jūs pasinaudotumėte savo teise atšaukti duotą sutikimą tvarkyti Jūsų Asmens duomenis. Pasibaigus nurodytam terminui, Jūsų Asmens duomenys bus saugiai ir negrįžtamai sunaikinami, nebent Bendrovė turėtų atskirą teisėto asmens duomenų tvarkymo pagrindą, suteikiantį teisę tvarkyti Jūsų duomenis ilgesnį terminą.

IV. Iš kur gauname duomenis apie Jus?

Jūsų Asmens duomenis Bendrovė gauna:

 • tiesiogiai iš Jūsų, kai Juos pateikiate Bendrovės interneto tinklalapio „karjera“ polapyje arba atsiunčiate savo duomenis elektroniniu paštu ar kita Jūsų pasirinkta forma (pavyzdžiui, naudojantis karjeros socialiniais tinklais, tokiais kaip „LinkedIn“ ir pan.);
 • iš personalo atrankų tarpininkavimo paslaugas teikiančių bendrovių (pavyzdžiui, darbo skelbimų ir paieškos portalų, įdarbinimo agentūrų), kurios, gavusios Jūsų sutikimą, perduoda Jūsų Asmens duomenis Bendrovei;
 • iš kitų fizinių ir (ar) juridinių asmenų, kurie, gavę Jūsų sutikimą, rekomenduoja Jus Bendrovei kaip potencialų kandidatą užimti tam tikras pareigas Bendrovėje ir perduoda tam tikrus duomenis apie Jus.

V. Kam gali būti perduoti Jūsų asmens duomenys?

Jūsų Asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai Europos Sąjungoje.

Jūsų patikėtus Asmens duomenis mes galime perduoti:

 • tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda mums vykdyti personalo atrankos ir administravimo funkcijas, taip pat duomenų bazių, programinės įrangos tiekėjams, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams, ryšio, duomenų centrų, prieglobos (angl. hosting) ir debesijos paslaugų teikėjams. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui mes pateikiame tik tiek duomenų, kiek yra būtina jų paslaugų teikimui. Mūsų pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims;
 • mūsų susijusioms bendrovėms, jeigu, Bendrovės nuomone, Jūsų kandidatūra gali būti tinkama darbo vietai kitoje susijusioje įmonėje užimti arba jeigu Jūsų vietos atrankos procese dalyvauja daugiau nei vienos Bendrovės atstovai. Detalesnė informacija apie susijusias įmones pateikiama čia;
 • kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai, teisėsaugos institucijoms arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka siekiant užtikrinti mūsų teises, mūsų pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

VI. Kokios yra Jūsų teisės?

Primename, kad vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – BDAR) įtvirtintomis asmens duomenų subjekto teisėmis ir BDAR nustatyta tvarka bei apimtimi Jūs turite teisę:

 • gauti patvirtinimą, kad Bendrovė tvarko Jūsų asmens duomenis, taip pat susipažinti su Bendrovės tvarkomais Asmens duomenimis ir gauti informaciją, kaip jie tvarkomi;
 • pateikti prašymą ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius Jūsų Asmens duomenis;
 • atšaukti sutikimą, kurio pagrindu tvarkome Jūsų asmens duomenis;
 • pateikti skundą priežiūros institucijai. Jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia raginame Jus kreiptis tiesiogiai į mus. Jeigu Jūsų netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, mes nesiimsime pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, galite pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, Vilnius; tel. (8 5) 271 2804, 279 1445; el. paštas: ada@ada.lt);
 • pateikti prašymą ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam);
 • pateikti prašymą apriboti duomenų tvarkymą;
 • pateikti prašymą perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui.

Šiomis teisėmis galite pasinaudoti kreipiantis į Bendrovės duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais. Informuojame, kad Jūsų kreipimąsi Bendrovė išnagrinės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Šis laikotarpis, prireikus, gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams, atsižvelgiant į kreipimosi sudėtingumą ir kitų gautų kreipimųsi skaičių.